Jméno subjektu: Spolek Škola porozumění a sdílení
Sídlo: Nová hejčínská 3, 779 00 Olomouc
IČO: 03998053
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 14250/KSOS.
(dále také jen „Správce“)

 

I. Pojmy

Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

 

II. Osobní údaje a jejich zpracování

1. Pro využití Služeb poskytovaných Správcem budou zpracovány zejména následující osobní údaje zákazníka, popř. účastníků akce, pakliže je zákazníkem právnická osoba:

 • jméno a příjmení
 • tituly
 • datum narození
 • fakturační adresa
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • pracovní pozice
 • název pracoviště
 • IČ a DIČ
 • další údaje nezbytné pro poskytování služeb

2. V případě, že zákazníkem je právnická osoba, která přihlašuje jednoho nebo více účastníků ke konání akce (kurzu, semináře, webináře, supervize aj.) zprostředkované Správcem, a tedy údaje za účastníka poskytuje jeho zaměstnavatel nebo třetí osoba, která ho na kurz přihlašuje, současně s odesláním přihlášky nebo objednávky tato osoba potvrzuje, že má od přihlašovaného účastníka souhlas v souladu s GPDR použít jeho osobní údaje, vyžadované přihláškou.

3. V případě využití webových stránek Správce (spolekspas.cz) budou zpracovány také údaje z tzv. cookies, a to v rozsahu dle nastavení na webových stránkách.

 

III. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

2. Emailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty, zejména pro shora uvedené účely (nákup zboží či služeb / uzavření smlouvy, další využití Služeb a zasílání informací formou emailových newsletterů) a dále k finančním a daňovým účelům.

 

IV. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 5 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran).
 • Po dobu 5 let od posledního využití služby uživatelem.
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

V. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR:

 1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
 2. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 3. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 4. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní email:spolek.spas@gmail.com.
 5. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailposta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá následující zpracovatele:

 • MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
 • FAPI Business s.r.o., Žižkova tř. 1914/1a, 370 01 České Budějovice
 • SimpleShop – Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín
 • Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd 6th Floor San Jose, CA 95113 United States
 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
 • OZ Profkreatis plus, Sklenárova1, 82109 Bratislava

2. Data zpracováváme v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

3. Správce si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 10. 2022.

V Olomouci dne 30. 9. 2022